2009-08-19 10:53 #0 av: David

Psykiatri är den medicinska specialitet som omfattar psykiska sjukdomar/störningar, kunskap om behandling och förebyggande åtgärder.

De senaste åren har antalet personer med psykiska sjukdomar ökat markant, framför allt inom sjukdomsgrupperna depression och ångest. Detta kan dels bero på arbetsrelaterade orsaker och dels på att stressen i samhället har ökat. Samtidigt har psykiatrin utvecklat bättre behandlingsmetoder både farmakologiskt och terapeutiskt ,vilket har medfört att personer idag söker vård i allt större utsträckning.

Fler behandlingsformer har utvecklats för att tillmötesgå individens behov vilket har medfört en effektivare behandling. Samtidigt har kvalitativa utvärderingsinstrument införts. Denna ökade kunskap har lett till att man inom psykiatrin kan ge patienterna en bättre vård.

Vad gör en psykiater?

En psykiater är en läkare som är specialutbildad inom det särskilda medicinska fältet psykiatri. Psykiatri står särskilt nära en annan medicinsk specialitet, neurologi. Psykiatri kan kort sagt kan beskrivas som det mänskliga psykets sjukdomslära.

En psykiater är grundutbildad och legitimerad som läkare, vilket innebär att man genomgått elva terminer inom universitetets läkarutbildning samt ytterligare två år som "lärling", det vill säga AT-läkare. Efter grundutbildning och AT har psykiatern gjort minst fem års specialistutbildning, vilket betyder sammalagt minst tolv års utbildning.

Skillnad mellan psykiater och psykolog

Ofta sammanblandas yrkena psykiater och psykolog. Psykolog är även detta ett akademikeryrke som innebär en grundlig utbildning inom människans "normala" sätt att fungera, men psykologen är inte grundutbildad som läkare. Liksom psykologen använder psykiatern sitt intellekt och goda omdöme för att förstå mänskligt beteende och för att avgöra när psykisk sjukdom föreligger.

Psykiatern utreder och ställer diagnos, ofta som en del av ett multiprofessionellt team med olika yrkeskategorier, där psykiatern som läkare har en ledarställning och det yttersta ansvaret för att behandlingen bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykiatern är expert på psykofarmakologisk behandling och kan även differentialdiagnosticera mellan psykiska och kroppsliga sjukdomar.

Psykiatern har en unik befogenhet att via en särskild procedur
tvångsomhänderta och behandla vårdbehövande individer som lider av allvarlig psykisk störning och inte själva accepterar vård. Denna vårdprocess kan man läsa mer om under LPT, Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård och LRV, Lagen om Rättspsykiatrisk Vård.

LPT och LRV

LPT = Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård, är en lag, som möjliggör att man kan omhändertaga och vårda en person mot dennes vilja, under särskilda förutsättningar. Det finns tre förutsättningar; att personen lider av en allvarlig psykisk störning (t ex psykos med svår paranoia), att det finns ett psykiatriskt vårdbehov - inneliggande på psykiatrisk klinik - som inte låter vänta på sig, och att personen inte vill ha vård eller inte förstår vad vården innebär. Psykiatern är den som kan starta en sådan vårdperiod, efter att en annan läkare (så kallad två-läkarprövning) anmält vårdbehovet via ett vårdintyg.

LRV = Lagen om Rättspsykiatrisk Vård, innebär att personen efter ett allvarligare brott kan dömas till överlämnande till inneliggande (rätts-)psykiatrisk tvångsvård. Beslutsmyndighet är i detta fall civildomstolen, Tingsrätt och Hovrätt. Om LRV beslutats med så kallad Särskild utskrivingsprövning (SUP) måste länsrätt och ansvarig läkare vara överens om att utskrivning/ permission kan ske. Ibland går länsrätten emot läkarens bedömning och då finns ingen överklagandemöjlighet för läkaren, därför kan domstolen i vissa fall skriva ut en patient som läkaren ej anser är färdigbehandlad. Oftast råder dock samstämmighet i vårdfrågorna.

Eftersom vård enligt LPT och LRV betraktas som frihetsberövande, skall personen ha möjlighet till överklagan av vårdbeslutet. Instanser är förvaltningsdomstolarna Länsrätt, Kammarrätt och Regeringsrätt. Vid överklagande har patienten rätt till advokathjälp.