2009-08-01 18:30 #0 av: David

Ny artikel om Dialektisk beteendeterapi (DBT) som är en behandlingsmetod som bland annat används för att behandla klienter med självskadebeteende. Metoden handlar om att hitta en balans mellan att utvecklas och att acceptera livet som det är. Behandlingen tränar klienten på att bli medveten i nuet, lära sig hantera svåra känslor och hur man behåller och utvecklar relationer till andra.

Behandlingsmetod

Kärnan i behandlingen är inlärningsteori och beteendeterapi. Inlärningsteorin betonar människans förmåga att lära in och lära om. I beteendeterapin arbetar man med förändring genom att skapa de förutsättningar som krävs för att klienten ska nå sina mål.

Dialektiken handlar om att hitta en balans mellan att utvecklas och att acceptera livet som det är. Metoden lär ut hur man tränar sin medvetenhet i nuet, lär sig hantera svåra känslor utan att bli självskadande och hur man behåller och utvecklar relationer till andra.

Förändra beteende

Utifrån inlärningsteorin arbetar man med att förändra klientens beteende eller den omgivande miljön. Det kan även innebära att klienten accepterar sig själv och verkligheten som den är. Vilka förstärkningar som klientens beteenden utlöst har påverkat hur hon hanterat sitt liv. DBT ger förutsättning att lära på nytt genom att skapa andra och mer läkande förstärkningar.

Ta känslor på allvar

En vägledande princip är att aldrig förstärka självdestruktiva beteenden. Däremot tas klientens starka känslor som lett fram till handlingarna på yttersta allvar och bekräftas som sanna och begripliga. Beteenden som innebär en konstruktiv lösning förstärks. Genom ett konsekvent arbete med förstärkningar i samspelet mellan situation, beteende och konsekvenser kan klienten lära sig något nytt.

Uppmuntrande framsteg

I DBT används inte bestraffning. Däremot gynnar positiv förstärkning, inlärning och förändring. Varje framsteg uppmärksammas och uppmuntras. Misstag får passera utan uppmärksamhet för att konsekvent arbeta med att utsläcka icke önskvärda (destruktiva) beteenden. Misstag blir sedan något att ta med sig till nästa träff för att lära sig något av. Exponering används som ett verktyg för att lära klienten ett nytt sätt att reagera i olika situationer.

Kejdeanalys

I DBT kartläggs utlösande faktorer i det som kallas kedjeanalys och om det är möjligt förändras också problematiska omgivningar för att underlätta för klienten. En viktig grundregel är att inte enbart fokusera på klientens brister och oförmågor.

Varje led i beteendekedjan klarläggs stegvis. Klienten får för varje steg frågan om hon skulle ha kunnat förhindra det negativa förlopp som utmynnade i den identifierade destruktiva vägen. Ju tidigare i kedjan hon kan välja en annan väg desto lättare blir det för henne att förhindra de negativa konsekvenserna.

Förändra tänkande

Den successiva invävningen av färdigheter och problemlösning är viktig. Det förhindrar att man endast hinner kartlägga ett mycket negativt händelseförlopp utan att patienten får några nya insikter eller kunskaper om hur hon skulle ha gjort eller hur hon ska göra nästa gång hon hamnar i liknande svårigheter. Ofta har dessa patienter hamnat i ett förvrängt och överdrivet negativt sätt att tänka. Klienten behöver hjälp till en förändring i sitt tänkande.

Motstridiga känslor

Det dialektiska dilemmat ur DBT - terapeutens perspektiv är att samtidigt kunna bekräfta och konfrontera patienten. Ur patientens perspektiv handlar dilemmat om att samtidigt kunna acceptera tillvaron i varje stund och att arbeta för att förändra den. Målet är att hjälpa patienten att härbärgera motstridiga impulser och känslor som att samtidigt både vilja dö och att vilja leva eller att känna stor psykisk smärta och ändå inte agera destruktivt.

Medveten närvaro

Medveten närvaro hjälper klienten att lära sig styra sitt medvetande eller sin uppmärksamhet. Målet är att kunna vara här och nu utan att värdera eller döma. Dessa färdigheter kan göra klienterna lugnare eftersom dömande tankar tenderar att skapa starkt laddade och svårhanterliga känslor. Den medvetna närvaron blir både en nödvändig krisfärdighet och ett sätt att höja livskvalitén rent allmänt.

Behandling i faser

I orienteringsfasen lär man känna varandra. Terapeuten anger hur den ser på klientens svårigheter och vilka principer som ligger till grund för behandlingsarbetet. Därefter sätter man mål i fyra faser.

Fas 1 är målet är stabilitet och säkerhet i nuet. Klientens självskadebeteende måste upphöra innan det går att ta itu med övriga problem.

Fas 2 minska lidande och problembeteenden som beror på tidigare trauman, livshändelser. Målet är att minska skulden och självinvalideringen.

Fas 3 arbetar man vidare med att öka klientens självrespekt och förmåga att uppnå övriga individuella mål.

Fas 4 handlar om att fördjupa klientens engagemang i sitt liv och i sina relationer så att livet känns glädjefyllt och värt att leva, trots motgångar och problem. Ett återkommande tema kan vara att de färdigheter som klienten lärt sig kommer att vara centrala när terapin slutar. Terapin utgår ifrån att förbereda klienten för ett liv efter terapin och att förbereda klienten på att klara ett liv utan professionella relationer.

DBT:s fem funktioner

Följande funktioner skall tillgodoses i de olika behandlingsdelarna:

Öka förmåga genom att lära ut färdigheter för att reglera känslor, att stå ut när det är svårt, att bli mer effektiv i att hantera relationer och lösa konflikter, styra uppmärksamheten för att bli skickligare i att delta i stunden.

Förbättra motivationen till förändringsarbete

I individualkontakten samarbetar klienten och terapeuten för att öka motivationen till förändringar. Detta sker genom att identifiera mönster som är associerande med problembeteendet och genom att kartlägga hinder, kognitioner samt inre och yttre förstärkande faktorer som förhindrar effektiv problemlösning.

Se till att nya förmågor generaliseras till den naturliga miljön.

För att hjälpa patienten att generalisera nya förmågor till situationer i sitt dagliga liv, kan individualkontakten erbjuda telefon konsultation/stöd.

Terapisessionerna kan förläggas till andra platser, hemma hos klienten osv för att underlätta generaliseringen.

Färdighetsträningsgruppen

Färdighetsträningen sker i grupp, oftast en gång i veckan.

Målsättningen för gruppen är ett allmäna mål och det är att lära sig förändra beteenden, känslor och tankar som ger upphov till svårigheter och inre smärta.

Specifika mål:

  • Arbeta bort beteenden som leder till kaos i olika former
  • Arbeta fram förmågor att hantera relationer, reglera känslor, att stå ut när det är svårt samt  kunna vara   närvarande i nuet
  • För att få en bättre livskvalitet framöver livet.

 

Individualkontakt 

I individualkontakten så arbetar man att öka förmågan att använda sina färdigheter i sin egen vardag.

DBT-behandlarna träffas varje vecka för att bistå varandra som behandlare med tekniska hjälp och känslomässigt stöd i syfte att förbi kompetenta och motiverande till att behandla klienten så effektiv som möjligt.